Select Page

Request for donations

   

                 Die Swellendam Erfenisvereniging het onlangs 60 nuwe bykomende familiewapens langs hoofstraat aangebring. Dit is moontlik gemaak met finansiering deur mense wat spesifieke families verteenwoordig of erkenning aan ‘n spesifieke familie wou gee.

Hierdie versoek gaan aan mense wat:

 1. Aan die bogenoemde families behoort en nie die geleentheid gehad het om daartoe by
  te dra nie.
 2. Mense wat graag aan die projek wil deelneem en hul familiewapen borg omdat dit nie
  verteenwoordig word nie.
 3. Mense wat graag ń ander familie se familiewapen wil borg. Of miskien ‘n familiewapen
  van een van die ou vaders van die dorp wat nie meer hier verteenwoordig word nie. Bv
  Ds Von Manger
 4. Mense wat voel dis te duur, maar tog ń klein bydrae tot die projek te maak.
  Alle families in Swellendam, toe en nou, is welkom om deel te neem. Ons het ook bydraes vir toekomstige instandhouding nodig. Geen bydrae is te klein nie en alle bydraes word erken. Alle donateurs se name word in ons argief aangeteken en bewaar.
  Ons is baie bly oor al die positiewe kommentaar en hoop dit sal almal inspireer om hiertoe soos bo uiteengesit is, by te dra.
  Die Swellendam Erfenisvereniging
  Bank Besonderhede vir skenkings:

Nedbank Swellendam
Branch / Tak 19876500
Swellendam Heritage Association / Swellendam Erfenisvereniging
Rekening Nr / Account Nbr 1118273125
Please enter your surname as reference.
Meld asseblief u van as verwysing.

The Swellendam Heritage Association recently erected 60 new additional family crests along Main Street. This was made possible with funding from people who represented specific families or wanted to give recognition to a particular family of their choosing.
This appeal is addressed to people who:

 1. Belong to the above-mentioned families and did not have an opportunity to contribute to
  the cost of their family’s crest at the time.
 2. Families who would like to participate in the project and sponsor their family crest as it is
  still not represented
 3. Persons who want to sponsor a family crest for a family who financially find it difficult to
  participate or perhaps the crest of one of the past families of Swellendam no longer
  represented here. For example Ds Von Manger etc.
 4. Persons who feel the cost is too high but would still like to make a small contribution to
  the project
  All families of Swellendam, past and present, are encouraged to participate. We need contributions for future maintenance of the crests. No contribution is too small and all contributions will be acknowledged. All contributors’ names will be recorded and preserved in our archive.

We are encouraged by the positive comments we have received about this project and hope this will inspire everyone to make a contribution along the lines suggested above.
The Swellendam Heritage Association.
Banking details for donations are above.